• Projektování pozemních komunikací
• Inženýrská činnost
• Bezpečnostní inspekce a audity
• Expertizy
• Technické dozory
Společnost BLAHOPROJEKT, s.r.o. je projekční společností, založenou na počátku roku 2014 Milanem Blažkem a Ing. Jiřím  
Hovorkou. Naše společnost se zabývá projektováním pozemních komunikací (silnice, místní a účelové komunikace,  
křižovatky okružní, úrovňové i mimoúrovňové, polní a lesní cesty), parkovišť, dopravních ploch atd.
Pro zpracované projekty zajišťujeme příslušnou inženýrskou činnost (zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení,  
vyjádření k projektové dokumentaci apod.).
Na základě udělení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací jsme oprávněni zpracovávat bezpečnostní  
inspekce a bezpečnostní audity u nově plánovaných a stávajících provozovaných komunikací.
Provádíme též expertizy projektových dokumentací všech stupňů, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska věcné a  
technické správnosti (soulad navrženého řešení s ČSN, technickými podmínkami, vzorovými listy atd.).
Dále nabízíme provádění technických dozorů na dopravních stavbách, samozřejmostí je provádění autorských dozorů při  
realizaci námi zpracovaných projektů.

Milan Blažek je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (č.autorizace ČKAIT  
0101525) Byl zaměstnancem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. již od roku 1989, od roku 2014 je společníkem společnosti  
BLAHOPROJEKT, s.r.o. a jeho praxe tedy čítá již 30 let projektování dopravních staveb.
Milan Blažek, jako hlavní inženýr projektu, získal za společnost PRAGOPROJEKT, a.s. Cenu ministra dopravy v soutěži  
Česká dopravní stavba roku 2010 za stavbu „I/34 Česká Bělá - obchvat“. Stejná stavba získala v roce 2010 také cenu „Prestižní  
stavba Vysočiny 2010“.
Stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2", nebo-li tzv. "Zanádražní komunikace",  
projektovaná rovněž Milanem Blažkem coby zaměstnancem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., získala Čestné uznání v  
soutěži PRESTA Jižní Čechy 2012.

Ing. Jiří Hovorka je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, dále autorizovaným inženýrem pro městské inženýrství (č.  
autorizace ČKAIT 0101990) a auditorem bezpečnosti pozemních komunikací (č. povolení MD ČR 086).  Byl zaměstnán u  
společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. a od roku 2014 je společníkem společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o.  Má 14 let praxi v  
oboru dopravních staveb.
O nás:
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
BLAŽEK & HOVORKA

Výpis z OR:            
Autorizace DS Hovorka:                 Autorizace MI Hovorka:                    Auditor Hovorka:
Autorizace DS Blažek:                  Cena ministra dopravy:                     Cena Vysočiny:
BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, www.blahoprojekt.cz